Wiki Rath www.wiki-rath.org on behalf of Dr. Matthias Rath and the Dr. Rath Health Foundation

Wikipedia

Een zogenaamde 'gratis encyclopedie' gecontroleerd door speciale belangengroepen

Lees meer hier.

Kennismaking met ‘MastCell’

Vanaf de allereerste publicaties van ‘MastCell’  in augustus 2006 werd het meteen  duidelijk dat zijn hoofdinteresse en fundamentele kennis zich concentreerden op de uitoefening van geneeskunde op farmaceutische basis.

Lees meer hier.

Versterking van de status-quo

Wikipedia: Gratis toegang tot de som van alle menselijke kennis – of alleen maar  een manier om de gevestigde orde te versterken?

Lees meer hier.

De Soros-connectie

Een van de belangrijkste aanhangers van de Wikimedia Stichting is het "Open Society Institute", opgericht door de voorzitter van Soros Fund Management LLC, George Soros.

Lees meer hier.

Wikipedia – Een zogenaamde 'gratis encyclopedie' gecontroleerd door speciale belangengroeperingen

Een persoonlijke beschouwing van Norbert Cobabus

In de jaren voor mijn pensioen, de zomer van 2009, was ik direct betrokken bij Wikipedia. De Duitse nationale bibliotheek, waar ik bijna 35 jaar in dienst was, had een project opgezet waarbij ze – op basis van de literaire gegevens – de titels die ze in voorraad had doorgaf aan Wikipedia, en de organisatie op de hoogte bracht over ingangen op de Wikipedia-website die ze niet correct achtte. Omdat ik hierbij betrokken was, kwam ik in contact met verschillende auteurs, en soms ook directieleden, van Wikipedia.

Zowel door mijn betrokkenheid bij het vernoemde project op professioneel gebied, als door mijn particulier gebruik van Wikipedia – in combinatie met mijn cultureel antropologisch en historisch onderzoek – ontdekte ik al snel dat Wikipedia in geen geval zo perfect en objectief is als vaak beweerd wordt.

Ik besefte in feite al zeer snel dat Wikipedia in grote mate wordt gecontroleerd door bepaalde speciale belangengroepen. Het gevolg hiervan is dat er ofwel incorrecte ofwel misleidende informatie wordt opgenomen in de artikels. Deze groepen maken zich vooral druk om onderwerpen die betrekking hebben op de invloed van de farmaceutische industrie. Er zijn echter ook andere belangengroepen, zoals de Kerk (in het bijzonder de Katholieke Kerk) en bepaalde politieke groepen die een invloedrijke rol willen spelen.

Tijdens mijn werk ontdekte ik bovendien dat er binnen Wikipedia – zowel op nationaal als internationaal niveau – geïnstitutionaliseerde organen zijn die ervoor zorgen dat de artikels ‘clean’ blijven. De inhoud van deze artikels stemmen overeen met de eisen van de relevante belangengroepen. In dit opzicht werken ze net zo effectief als regelgevende instanties of censuurraden.

Enkele keren probeerde ik  wijzigingen aan te brengen in bepaalde Wikipedia-artikels. Enkele voorbeelden: de ingangen over paus Pius XII, wiens uitgebreide banden met de nazi's en uitgesproken anti-semitisme, inclusief alle reeds bekende details, worden verdoezeld op de website van Wikipedia. Net als bij artikels over andere historische personen uit de 20e eeuw en over enkele hedendaagse politici en artikels over het onderwerp gezondheid. In vele van deze gevallen kwam ik tot de conclusie dat ik geen wijzigingen mocht aanbrengen in de artikels. Het aanmaken van een account voor mijn correcties werd ook in overweging genomen.

Wat betreft mijn pogingen om correcties aan te brengen in artikels over gezondheidsonderwerpen, kreeg ik in twee gevallen bijzonder merkwaardige weigeringen. Het eerste artikel, dat onnauwkeurig en pro-farmaceutisch was, handelde over het onderwerp natuurgeneeskunde. Het andere artikel had betrekking op een arts – Dr. Matthias Rath . Hij werd beschreven als ‘controversieel’ en er werd gezinspeeld op ’verdachte rechtszaken’ met betrekking tot zijn persoon. In beide artikels werd er nauwelijks iets van bewijs opgevoerd.

Mijn pogingen om wijzigingen aan te brengen in deze twee artikels mislukten niet alleen. Ik kreeg ook een melding dat mijn bewerkingen waren geblokkeerd op grond van ‘vandalisme’. De term ‘vandalisme’ had ik nog nooit gehoord in deze context. Op Wikipedia is het echter duidelijk een term die wordt gebruikt om censuur te rechtvaardigen.

Om volledig te zijn moet ik toevoegen dat Wikipedia op verschillende gebieden tekortschiet en dat de beschrijvingen van allerlei soorten onderwerpen en informatie vaak incorrect zijn. Dit is vaak te wijten aan het feit dat Wikipedia-artikels soms kunnen worden bewerkt door personen die de onderwerpen niet goed hebben onderzocht of hun eigen belangen nastreven. Voor sommige domeinen, waarin ik nu meer dan 50 jaar heb gewerkt, kan ik hiervoor ook bewijzen aandragen.

Ik wil daarom benadrukken dat u zeer voorzichtig moet zijn wanneer u informatie leest, niet alleen van Wikipedia, maar ook van andere informatiebronnen op het Internet. Ze kunnen immers de belangen weerspiegelen van bepaalde heersende belangengroepen op economisch en politiek gebied. In dit opzicht is het betreurenswaardig dat naast de talrijke ‘gewone mensen’ die Wikipedia lezen ook meer en meer studenten – op advies van hun leraren – zich toegang verstrekken tot Wikipedia en andere twijfelachtige bronnen op het Internet, zonder de gegevens die ze daar aantreffen te controleren. Zelfs in vele werkcolleges aan universiteiten blijkt Wikipedia meer en meer in de mode te raken. In de steeds digitalere wereld van vandaag is dit helaas een trend die – samen met de toenemende oppervlakkigheid – langs vele kanten in de hand wordt gewerkt door vooral de media, maar ook door politici als het aankomt op de bescherming van hun eigen belangen.

Nog absurder is een rapport van ongeveer twee jaar geleden waarin de resultaten van een opinie-expert werden bekendgemaakt. Deze werden gepubliceerd in de pers, en kwamen erop neer dat Wikipedia, in vergelijking met de Brockhaus encyclopedie en de Encyclopaedia Britannica, een hogere totale waardering had. Afgezien van het feit dat ik op dat moment moest lachen om dit resultaat, vroeg ik me af of het mogelijk was dat sommige van deze experts of hun instellingen die deze beweringen verspreidden, direct of indirect financiële vergoedingen of subsidies ontvingen van speciale belanghebbenden die de controle hebben over Wikipedia.

Norbert Cobabus
(11.01.2012)